Hallitus

Suurin vastuu Retikan toiminnan pyörittämisestä on hallituksella, jonka jäsenistö valitsee vuosittain syyskokouksessa. Hallitus vastaa Retikan tapahtumien, yritysvierailujen ja koulutusten järjestämisestä, huolehtii retikkalaisten edunvalvonnasta, pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin, vaalii Retikan poikkitieteellisiä suhteita ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä. Hallituksen tärkein tehtävä on kuunnella jäsenistön mielipiteitä, ideoita ja kehitysehdotuksia, jotta ravitsemustieteen koulutusohjelmaa ja Retikan toimintaa voidaan kehittää entistäkin mahtavammaksi!

Jos opiskelijaelämältä kaipaa jotakin muutakin kuin nenä kiinni kirjassa istumista, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan Retikan hallitukseen! Se on loistava tapa verkostoitua, harjoitella tiimityöskentelyä, opetella ottamaan vastuuta ja päästä vaikuttamaan. Ainejärjestön hallituksessa toimiminen ei todellakaan ole pelkkää kokouksissa nyhväämistä, vaan se tarjoaa huikeita kokemuksia ja ennen kaikkea mahtavaa yhteisöllisyyttä!

Hallituksen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Hallituksen kokoonpano

Retikan hallituksen muodostavat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi – kymmenen varsinaista jäsentä sekä nolla – kolme varajäsentä. Lisätietoa hallituspesteistä voit lukea alta tai kysellä hallituksen jäseniltä. Lisää hallituksen jäsenistä tästä.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja toimii Retikan keulakuvana ja vastaa hallituksen ja koko yhdistyksen toiminnan johtamisesta. Lisäksi puheenjohtaja pitää yllä suhteita eri toimijoihin, kuten ravitsemustieteen yksikön henkilökuntaan ja terveystieteiden tiedekunnan johtoon, muihin ainejärjestöihin, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan sekä Agronomiliittoon.

Varapuheenjohtaja-sihteeri
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja lähimpänä tukihenkilönä. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös Retikan jäsenrekisterin ja sähköpostilistan ylläpito. Sihteeripuolen tehtävät koostuvat pitkälti kirjallisista käytännön töistä, kuten pöytäkirjojen kirjoittamisesta.

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu laskujen maksamisen lisäksi talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen. Retikan haalarimerkit ovat myös rahastonhoitajan hallussa.

Edunvalvontavastaava ja häirintäyhdyshenkilö
Edunvalvontavastaava on jäsenistön ja ravitsemustieteen henkilökunnan välinen yhdyshenkilö, joka edustaa ravitsemustieteen opiskelijoiden mielipidettä. Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu järjestää Avaudu opiskelusta-kysely ja ainakin yksi hyvinvointitapahtuma. Edunvalvontavastaava toimii myös yhdistyksen häirintäyhdyshenkilönä. Retikka ry noudattaa ISYY:n turvallisemman tilan periaatteita.

Yritysyhteistyövastaava
Yhteistyövastaava ylläpitää suhteita Retikan yhteistyökumppaneihin ja vastaa yritysesittelyjen ja -vierailujen sekä koulutusten järjestämisestä. Lisäksi yhteistyövastaava koordinoi uusien yhteistyökumppanien hakua ja pyrkii kehittämään Retikan ja yritysten tai yhdistysten välistä yhteistyötä.

Viestintä- ja somevastaava
Viestintävastaava on vastuussa Retikan nettisivujen päivittämisestä ja kehittämisestä. Viestintävastaavan vastuualueeseen kuuluu myös sisällön tuottaminen Retikan Facebookiin ja Instagramiin: hän vastaa julkaisujen sisällöstä ja opastaa muut hallituslaiset julkaisujen tekemiseen. Tämän lisäksi myös jäsenistölle tiedottaminen ajankohtaisista asioista kuuluu viestintä- ja somevastaavan tehtäviin.

Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaavan tehtävänä on organisoida Retikan tapahtumien järjestämistä. Retikan omien tapahtumien lisäksi tapahtumavastaava on perillä myös muista kampuksella järjestettävistä tapahtumista, ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa.

Liikuntavastaava
Liikuntavastaava järjestää Retikan jäsenille kaksi liikuntatapahtumaa lukuvuodessa. Liikuntatapahtumat voivat olla esimerkiksi lajikokeiluja.

Kulttuuri- ja KV-vastaava
Kulttuuri- ja KV-vastaavan tehtäviin kuuluu järjestää kulttuuritapahtuma jäsenistölle sekä kevät- että syyslukukaudella. Tämän lisäksi kulttuuri- ja KV-vastaava pyrkii edistämään kansainvälisyyden näkymistä Retikan toiminnassa ja aktivoimaan jäsenistöä kansainvälistymieen ja vaihto-ohjelmiin osallistumiseen.

Tuutorivastaava
Tuutorivastaavan tehtävänä on toimia linkkinä Retikan hallituksen ja ravitsemustieteen tuutoreiden välillä. Tuutorivastaava tukee tuutoreita tehtävässään osallistumalla fuksitapahtumien käytännön järjestelyihin, jotta tuutorit voivat keskittyä tehtäväänsä eli fuksien ryhmäyttämiseen ja yliopistomaailmaan tutustuttamiseen.

Vuosijuhlavastaava
Vuosijuhlavastaava on vuosijuhlien pääjärjestäjä, joka kantaa vastuun juhlien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen tehtävänään on johtaa vuosijuhlatoimikunnan toimintaa sekä toimia yhteyshenkilönä hallituksen ja toimikunnan välillä.

Varajäsen
Varajäsen on mukana Retikan hallituksessa ilman omaa varsinaista pestiä tai vastuualuetta. Varajäsen siis osallistuu esim. hallituksen kokouksiin ja tapahtumien järjestämiseen siinä missä muutkin jäsenet.